ElAnchor ElAnchor ElAnchor

ElAnchor


پوشش سبز باید به گونه ای طراحی شود که در بادهای شدید نیز استوار و بی حرکت باقی بماند. نیروی باد در نواحی مختلف بام متغیر است. در مرکز این نیرو نسبتاً کم است و حتی وزن یک لایه نازک خاک برای بی حرکت ماندن کافی است ولی این نیرو در گوشه ها و اطراف بیشترین مقدار را دارد به گونه ای که حتی ممکن است نیاز به سنگ های بزرگ و یا جدولهای بتنی باشد تا باد پوشش را حرکت ندهد.
هر چه ارتفاع ساختمان بیشتر باشد ، خطر تکان دادن باد بیشتر میشود. اگر ElAnchor قبل از عایق رطوبتی اجرا شده باشد و یا به وسیله روش های مکانیکی ثابت شده باشد، هیچ مشکلی برای درخت به وجود نمی آید و همچنین خود وزن پوشش سبز به ثابت ماندن درخت کمک میکند.