کفپوش های راهنمای نابینایانElBlind به منظور سهولت در مسیریابی و هشدار مورد استفاده قرار میگیرند. نوع این کفپوش ها بر اساس کاربرد، متفاوت است.

ElBlind os 11

ElBlind os 11کفپوش برجسته طولی : متشکل از برجستگی طولی کنار هم که نابینایان با عبور از روی آن مسیر امن
قابل تردد را پیدا میکنند.

ElBlind os 00

ElBlind os 00کفپوش برجسته سکه ای : متشکل از دایره های برجسته نزدیک به هم است که نابینایان با عبور از روی
آن متوجه نزدیکی به تقاطع یا خطر می شوند.