planters planters planters

ElPotدر این محصول گیاهان به میزان مورد نیاز، آب دریافت میکنند که به تغذیه دقیق گیاهان کمک میکند. دریافت متعادل آب توسط ریشه ها به رشد بهتر گیاهان منجر میشود. برای مدت طولانی (بسته به نوع گیاه و دمای محیط) نیازی به آبیاری گیاهان وجود ندارد. خاک موجود در گلدان، نوعی گرانول است که دارای مقادیر بالای مواد مغذی مورد نیاز گیاه بوده و بسیار نفوذ پذیر است. در نتیجه گیاهان سالمتر و برای مدت بیشتری زنده میمانند.


اندیکاتور آب، دائما سطح آب را نشان میدهد. بنابراین هیچگاه گیاهان بدلیل بی آبی یاغرق شدن ریشه در آب از بین نمیروند.
وجود سیستم هوشمند آبیاری، از مصرف غیر ضروری آب جلوگیری کرده و در مصرف آب صرفه جویی میگردد.
براحتی امکان تغییر گیاه، تعویض خاک و کاشت گیاه جدید وجود دارد.
زمین زیر گلدان در اثر آبیاری زیاد، کثیف نمیشود.
طراحی دکوراتیو این گلدانها بسیار شیک و چشمگیر است.