ELgarden

دیوار سبز (ElGarden os 16)


دیوار سبز فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهرهای مترقّی جهان پیدا می کند. دیوار سبز به دیواری گفته میشود که بصورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی پوشانده شده باشد. دیوار های سبز با مزایای متعدد برای بهبود جزیره گرمایی شهری، زیبایی، تنوع زیستی، کنترل صدا، و ایجاد صرفه جویی در انرژی، در بازار به سرعت در حال رشد است. دیوار های سبز به منظور توسعه سیستم هایی با دوام و مقرون به صرفه برای برنامه‌های تجاری، برج های مسکونی و سازه‌های پیش ساخته طراحی می‌شوند.